Blacksmith Artisan Boiler Thermostat Knob

A Replacement Thermostat Knob for the Artisan Inset Boiler Stove.