Blacksmith Artisan Chrome Knob

A Chrome Knob for the Airwash Control of the Artisan Inset Stove.